Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

AUDYTY

Zweryfikujemy Twoją działalność

Audyty

Przeprowadzenie audytu środowiskowego

Audyt środowiskowy polega na weryfikacji przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z Prawem ochrony środowiska oraz na ocenie spełnienia wymagań wynikających z wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa w tym zakresie. Celem audytu jest opracowanie dokumentu (raportu), w którym opisany zostanie stan aktualny, określone zostaną wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa związane z jego funkcjonowaniem w środowisku, propozycje oraz szacowane koszty działań korygujących.

Główne korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu środowiskowego dla przedsiębiorstwa to m.in. ograniczenie ryzyka ponoszenia sankcji karno-administracyjnych wynikających z niespełniania wymogów prawnych (kary administracyjne, mandaty, wstrzymanie działalności instalacji, odsetki za nie wnoszenie opłat środowiskowych), kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku, obniżenie do minimum występowania zagrożeń środowiskowych i związanych z nimi negatywnych oddziaływań na środowisko i człowieka.

Audyt, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz potrzeb klienta, obejmuje obszary regulowane prawnie związane z:

 • gospodarką wodno-ściekową
 • gospodarką odpadami
 • ochroną powietrza atmosferycznego
 • środowiskiem wodno-gruntowym
 • emisjami do powietrza
 • hałasem
 • sprawozdawczością środowiskową, monitoringiem, opłatami środowiskowymi

Przeprowadzenie audytu energetycznego

Audyt energetyczny jest ważnym krokiem dla organizacji, niezależnie od jej rozmiaru czy rodzaju, dążącej do poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia zużycia energii oraz uzyskania korzyści środowiskowych. Audyt energetyczny w swoich założeniach ma:

 • pozwolić na rzeczywistą identyfikację zasobów w zakresie działań proefektywnościowych
 • pomóc ustalić priorytety w działaniach zmierzających do poprawy efektywności procesu
 • pozwolić na potwierdzenie uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych w związku ze zrealizowanymi przedsięwzięciami służącymi poprawie efektywności energetycznej
 • być elementem koniecznym dla uzyskania świadectw efektywności energetycznej
 • być działaniem uzasadnionym ekonomicznie w procesie obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw (krótkie czasy zwrotu z inwestycji)

Zespół ekspertów firmy Fib.Code posiada odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych. Eksperci dokonują w trakcie audytu pełnej analizy ekonomicznej dla inwestycji w nim zawartej. Rozwiązania proponowane w gotowych audytach tworzone są zawsze na podstawie obecnego stanu przedsiębiorstwa, jego wizji rozwoju, możliwości inwestycyjnych oraz przekonań i oczekiwań kadry zarządzającej.

Audyty powstają w oparciu o obowiązujące Normy Europejskie, które podzielono na 4 części:

 • wymagania ogólne dotyczące procesu audytu energetycznego
 • wymagania dotyczące audytu energetycznego budynków
 • wymagania dotyczące audytów energetycznych procesów przemysłowych
 • wymagania dotyczące audytów energetycznych transportu

Normy te mają zastosowanie do organizacji handlowych, przemysłowych, mieszkaniowych i organizacji sektora publicznego z wyłączeniem prywatnych lokali mieszkalnych. Zdefiniowano w nich atrybuty dobrego jakościowo audytu energetycznego, określono wymagania stawiane audytom energetycznym i odpowiednie zobowiązania w ramach procesu audytu energetycznego. Proces audytu energetycznego przedstawiany jest jako proste, następujące po sobie sekwencje, jednak nie wykluczono powtórzeń pewnych kroków.

Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Inżynierii i Ochrony Środowiska

specialist-photo

Jakub Grabowski

contact-icon