Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

DECYZJE I POZWOLENIA

Uzyskamy niezbędne środowiskowe zezwolenia

Decyzje i pozwolenia

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to dokument, którego uzyskanie poprzedza uzyskanie m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę. Konieczne jest jej uzyskanie dla nowych przedsięwzięć, a także dla istniejących, na które nałożono taki obowiązek. Uzyskanie tej decyzji wymagane jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dla nich wymagane jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – dla nich wymagane jest wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, na podstawie której wydawane jest postanowienie o konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko (w określonym zakresie) lub braku konieczności jego wykonania

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko pozwala zidentyfikować źródła wpływu na środowisko naturalne oraz zminimalizować ich oddziaływanie. Zespół ekspertów firmy Fib.Code posiada wiedzę z dziedzin geologii, ochrony i inżynierii środowiska, chemii, czy geografii, a także doświadczenie w sporządzaniu KIP oraz raportów, co pozwala na ich kompleksowe przygotowywanie, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności przez inwestora, zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi, standardami środowiskowymi, czy aspektami społecznymi. Firma zapewnia również całkowitą pomoc podczas postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wsparcie ze strony firmy obejmuje m.in. stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz uzgodnienia z organami opiniującymi (RDOŚ, Inspekcja sanitarna) oraz, z organem prowadzącym postępowanie, w zakresie ustalenia zapisów decyzji, a także ewentualnych uwag i uzupełnień.

Uzyskanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Zespół ekspertów firmy Fib.Code posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie uzyskiwania wymaganych pozwoleń i zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami. W ramach aktywności przedsiębiorstwa oferowana jest pomoc w uzyskaniu m.in.:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Dodatkowo, firma Fib.Code oferuje kompleksową obsługę inwestorów wdrażających do działania przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami takie jak np. Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, sortownie, kompostownie, biogazownie.

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenie zintegrowane jest dokumentem, który muszą posiadać podmioty prowadzące instalacje, których funkcjonowanie może, ze względu na skalę i rodzaje prowadzonej w niej działalność, powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych lub środowiska, jako całości. Posiadanie takiego pozwolenia wymagane jest, przede wszystkim, podczas prowadzenia działalności w przemyśle chemicznym, mleczarskim, energetycznym, odpadowym, metalurgicznym. Eksperci firmy oferują kompleksowe opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, który zawiera analizę oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, a także wskazanie proponowanych wielkości poszczególnych emisji wraz z uzasadnieniem, które umożliwi spełnienie wymagań obowiązującego prawa. We wniosku tym zawarte są również zalecenia mające na celu minimalizację negatywnych oddziaływań. Zespół firmy Fib.Code oferuje również pomoc podczas przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania tej decyzji.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia, które powinny posiadać przedsiębiorstwa zajmujące się m. in:

 • regulacją wód zabudową potoków górskich
 • wykonywaniem urządzeń wodnych
 • budową infrastruktury komunikacyjnej przez płynące wody powierzchniowe lub wały przeciwpowodziowe
 • rekultywacją wód powierzchniowych
 • rolniczym wykorzystaniem ścieków
 • gromadzeniem ścieków
 • wznoszeniem obiektów budowlanych
 • prowadzeniem przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • odwadnianiem obiektów budowlanych i zakładów górniczych
 • piętrzeniem wód podziemnych

Pozwolenie to wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże, dla uzyskania takiego zezwolenia wymagane jest stworzenie operatu wodnoprawnego. Operat ten składa się z dwóch części: opisowej i graficznej.

Zespół ekspertów firmy Fib.Code specjalizuje się w wykonywaniu zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, przez co powierzenie stworzenia operatu wodnoprawnego zapewni wykonanie go w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Każdy przedsiębiorca posiadający instalację:

 • z której występuje emisja zorganizowana (tzn. zanieczyszczenia z instalacji odprowadzane przez odciągi miejscowe, przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej)
 • z której występuje emisja zanieczyszczeń, dla których określono poziomy dopuszczalne
 • z której występuje emisja zanieczyszczeń, dla których określono poziomy dopuszczalne

zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Pracownicy firmy Fib.Code posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby w kompleksowy sposób zapewnić wykonanie wszystkich potrzebnych analiz do uzyskania wyżej wymienionego pozwolenia.

Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Inżynierii i Ochrony Środowiska

specialist-photo

Jakub Grabowski

contact-icon