Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Home O nas Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Fib.Code odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa;
 2. od podmiotu, który zawarł z Fib.Code umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
 3. od partnera/podmiotu trzeciego współpracującego z Fib.Code, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.
Kto jest administratorem Państwa danych?

Fib.Code Łukasz Grabowski z siedzibą w Bukownie przy ul. Sosnowej 30A, 32-332 Bukowno, NIP: 637-219-60-20, numer REGON: 362-067-720;
Fib.Code Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz, NIP: 637-220-84-21, numer REGON: 384-412-096. KRS: 0000804872.
E-mail: gdpr@fibcode.com

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. wykonania umowy sprzedaży kursu oraz możliwości uczestnictwa w kursach objętych dostępem;
 2. wydania certyfikatu po zakończonym kursie;
 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń, ich identyfikowania oraz obrony przed nimi;
 4. realizacji obowiązków umownych przez Fib.Code, zgodnie z warunkami serwisów;
 5. prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Fib.Code oraz partnerów Fib.Code, jak również jednostek i podmiotów powiązanych z działalnością;
 6. kontaktu z Użytkownikiem oraz prowadzeniu analiz statystycznych.

Dzięki wyrażonej zgodzie posiadają Państwo możliwość założenia Profilu Użytkownika na oferowanej przez Fib.Code platformie, korzystania z dodatkowych funkcjonalności portalu oraz otrzymywania powiadomień.

Czy mają Państwo obowiązek podania danych osobowych?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Fib.Code, np. odbycia kursu czy też wydania certyfikatu, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy i poprawnej realizacji usługi. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i poprawnego wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z Fib.Code;
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fib.Code (np. wystawienie faktury);
 3. prawnie uzasadniony interes Fib.Code (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Fib.Code na Państwa rzecz - jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot);
 4. wyrażona przez Państwa zgoda
Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Fib.Code dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego Administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych, w celu marketingu własnych produktów lub usług Fib.Code, mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Fib.Code w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie jest możliwe jedynie w przypadku realizowania przez Fib.Code celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Fib.Code lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Fib.Code i jakie mogą być podnoszone wobec Fib.Code.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Fib.Code na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Fib.Code?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Fib.Code dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacja dotycząca licencji CC

Icons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Informacja dotycząca formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Fib.Code Łukasz Grabowski z siedzibą w Bukownie przy ul. Sosnowej 30A, 32-332 Bukowno, NIP: 637-219-60-20, numer REGON: 362-067-720; Fib.Code Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz, NIP: 637-220-84-21, numer REGON: 384-412-096. KRS: 0000804872.
 2. Można skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem powołanego przez niego Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: gdpr@fibcode.com, adres do korespondencji: ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są do celów kontaktu zwrotnego zgodnie z art.6 ust.1 lit. a).
 5. W momencie ustania celu przetwarzania, Państwa dane zostaną usunięte. Warunkiem przesyłania informacji handlowych przez Administratora Danych jest Państwa dobrowolna zgodna umieszczona pod formularzem.
 6. Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.